Нашата мисија е утврдување и исполнувања  на барањата на корисникот согласно законските прописи и регулатива. Зголемување на нивното задоволство и воспоставување на меѓусебна лојалност. МДН Обезбедување егизистира и постои за своите клиенти, затоа ги негува односите со нив, ги разбира нивните потреби, и секогаш настојува да им прижа повеќе од очекуваното во гарантирањето и овозможувањето на чувството на сугурност и безбедност. Планирај, сработи, исполни, провери, делувај се задолжителните процеси низ кои поминуваме при нашетот секојдневно работење. За да ги постигнеме, одржиме и зајакнеме тие вредности, трајно се обврзуваме:

 • Да вработуваме стручен и амбициозен персонал кој ќе има можност и обврска постојано да се развива и усовршува;
 • Да набавуваме најсовремени материјали и опрема, како и да ја одржуваме и подобруваме инфраструктурата и околината за попријатна работа;
 • Да негуваме и развиваме партнерски односи со добавувачите;
 • На корисниците на услуги да им понудиме најоптимални и целосни решенија;
 • Да се реализираат решенија кои во целост ги подржуваат барањата и потребите на корисниците на услуги;
 • Да  водиме грижа за животната срeдина и околина;
 • Рационално да ја трошиме енергијата, суровините и останатите природни ресурси;
 • Да спречуваме создавање на отпад и вршиме класифицирање на отпадните материјали според можностите за нивно рециклирање;
 • Одговорност кон вработените преку воведување на безбеносни мерки, намалување на ризикот од повреди и здравствени проблеми;
 • Соработка со сите заинтересирани страни со отворен и културен дијалог, со цел заеднички да допринесеме за подобрување на безбедноста и здравјето при работата;
 • Да ги применуваме и подобруваме ефикасноста на системите за управување со квалитет, околина и безбедност втемелени на барањата на меѓународните норми ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001 и да  тежнееме кон надминување на висината на тие барања;
 • Да поставуваме амбициозни, мерливи и остварливи цели за квалитетот, околината и безбедноста.

Pin It on Pinterest

Share This