МДН Обезбедување ја утврдува оваа политика за квалитет, околина и безбедност заради обезбедување на производите и услугите кои им ги испорачува на купувачите, во целост да ги исполнуваат нивните искажани реални барања од областа на приватаната безбедност и во согласност со важечките законски прописи и националните и меѓународни стандарди.

Имплементација на стандардите за работа регулирани со ISO и политиката за квалитет се под надзор на менаџерите на агенцијата, кој е во постојан контакт со клиентите и вработените, со цел за да се задржи и подобри високото место во областа на обезбедувањето. Тимот го сочинуваат мотивирани и професионални лица.

Насоченоста кон потребите на купувачите и задоволството на купувачите од извршената работа се најважните вредности според кои МДН ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ја мери и одредува својата вкупна успешност.

Исполнувањето на стандардите и нивна доследна примена доведува до остварување на поставените цели на компанијата.

Примената на стандардите влијае кон подигнување на свеста за значењето на превентивното делување.

Примената на стандардите од страна на сите вработени доведува до зголемување на квалитетот на производите и услугите кои ги нуди компанијата, односно сведување на минимум на евентуалните рекламации на услугите.

Примената на стандардите и политиките на квалитет го зголемува бројот на клиентите и воено раст на профитот на компанијата.

Политиката на квалитет овозможува зајакнување на довербата на корисниците на нашите услуги и производи и нивната сугурност.

Нудиме диверзификација на услугите со висок квалитет.

Грижа за задоволството на клиентите и прилагодување на посебните потреби и барања на лицата, компаниите и организациите користи на услугите на МДН Обезбедување.

Имаме одлична организација на работата, иновациите и услугите и менаџирање на системот на квалитет.

Pin It on Pinterest

Share This